രണ്ടാംഭാഷപഠിക്കുന്നതിന്റെപ്രാധാന്യം

രണ്ടാംഭാഷപഠിക്കുന്നതിന്റെപ്രാധാന്യം

Blog Single

ഉല്പത്തി

പാഠ്യപദ്ധതിയുംസിലബസുംമാത്രംഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളഅന്യഭാഷാപ്രബോധനമാധ്യ

മംസ്കൂളിൽചേരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾഉ

ചിതമായസാക്ഷരതയുംഭാഷാവൈദഗ്ധ്യവുംനേടുന്നുവെന്ന്ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്സ്

വാഭാവികമായുംവളരെപ്രധാനമാണ്.എന്നിരുന്നാലും,

വിദ്യാർത്ഥികൾഅവരുടെപഠനത്തിൽആസ്വാദ്യതകണ്ടെത്തേണ്ടത്പ്രധാനമാണ്, 

അത്ജീവിതത്തിൽമുന്നേറാനുംഅവരുടെജീ

വിതത്തിന്റെഎല്ലാമേഖലകളിലുംവിദേശഭാഷയുടെഉപയോഗത്തിൽശാക്തീകരി

ക്കാനുംസഹായിക്കും, അങ്ങനെഅക്കാദമി

ക്, സോഷ്യൽഏണിയിൽഎളുപ്പത്തിൽമുന്നേറാം.

പഠനഭാഷയുടെഉള്ളടക്കംപ്രായോഗികഉപയോഗവുമായിനേരിട്ട്ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ,

 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്അവരുടെവിദ്

യാഭ്യാസശേഷിനിറവേറ്റാൻകഴിയില്ല, മാത്രമല്ലഭാവിയിലെവെല്ലുവിളികളെനേരിടാൻതയ്യാ

റാകില്ലഏതൊരുപഠനപ്രക്രിയയുംരസകരവുംആസ്വാദ്യകരവുമാക്കുമ്പോൾവിദ്യാർത്ഥി

കളുടെഫലങ്ങൾവളരെയധികംവർദ്ധിപ്പി

ക്കുമെന്ന്ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജ്വർഷങ്ങളായിതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ഈധാർമ്മികതഉപയോഗി

ച്ചാണ്ഞങ്ങൾവിദേശഭാഷകളി

ൽപരിശീലനസമ്പ്രദായംവികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്, സ്കൂൾനൽകുന്നസ്ഥാപിതക്ലാസുകൾവ

ർദ്ധിപ്പിക്കുകയുംഅതുവഴിവിദ്

യാർത്ഥികൾക്ക്അന്യഭാഷയുടെവിലമതിപ്പ്വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുംവിവിധപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂട

െആസ്വാദനഅന്തരീക്ഷംപ്ര

ോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.

പോസിറ്റീവ്

ആഗോളബദ്ധികമൂലധനത്തിന്റെമികച്ചഉറവിടമായിട്ടാണ്കുട്ടികളെപലപ്പോഴുംകാണുന്നത്.

അതിനാൽസ്വന്തംരാജ്യത്തിന്

പുറത്തുള്ളസർവ്വകലാശാലകളിൽപ്രവേശനംനേടാൻഅവർസജീവമായിശ്രമിക്കുന്നു, പല

രുംമികച്ചപ്രകടനംനടത്തുകയും

അത്തരംമത്സരഅന്തരീക്ഷത്തിൽസ്വയംവേർതിരിക്കുകയുംചെയ്യുന

്നു.

മനുഷ്യശക്തിയുടെകാര്യത്തിൽ,ചിലരാജ്യങ്ങളിൽഉൽപാദനപരവുംക്രിയാത്മകവുമായമാനുഷി

കമൂലധനത്തിന്റെവലിയഅളവിൽഉപയോഗിക്കാത്തഒരുജലസംഭരണിഉണ്ട്. മനുഷ്യശക്തിശരി

യായിഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോഗശൂന്യമായഈതലച്ചോറുകൾരൂപാന്തരപ്പെ

ടുത്തിരാജ്യത്തിന്വൻസാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരികവരുമാനംഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഉപയോഗപ്രദമായകഴിവുകളുംഅറിവുംവേഗത്തിൽപ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുംഫലപ്രദമായിപഠി

പ്പിക്കുന്നതിനുംഫലപ്രദമായനിരവധിഅദ്ധ്യാപനരീതികൾലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജസ്നൽകു

ന്നു, അതിനാൽനൈപുണ്യഅധിഷ്ഠിതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽശ്രദ്ധകേന്ദ്രീ

കരിക്കാൻഒരുകേസ്ഉണ്ടാക്കാം,ഇതിന്കുറഞ്ഞമൂലധനംആവശ്യമാണ്, ഫലപ്ര

ദമായുംവ്യാപകമായുംപ്രചരിപ്പിച്ചു .മിക്കസ്കൂളു

കളിലുംവിദ്യാഭ്യാസംഒന്നാണ്മാർക്ക്കേന്ദ്രീകരിച്ച്ഡൈമൻഷണൽ.

ബുദ്ധിയുംസാധ്യതയുംപൊതുവേകുട്ടിനേടിയമാർക്ക്അല്ലെങ്കിൽഗ്രേഡുകളുമായിതുല്യമാണ്.

അതിൽവലിയശ്രദ്ധയില്ലപരിപോഷണം:

ബിഹേവിയറൽകഴിവുകൾ - ടീംവർക്ക് , നേതൃത്വം, കമ്മ്യൂണിറ്റി

അപ്ലിക്കേഷൻകഴിവുകൾ

ക്രിയേറ്റീവ്-ചിന്താകഴിവുകൾ

ശാസ്ത്രസാങ്കേതികമേഖലയിലെവളർച്ചഏറ്റവുംകൂടുതൽനിലനിൽക്കുന്നുപ്രതീക്ഷി

ക്കുന്നആഗോളസാമ്പത്തികപ്രവണതകൾ, അതിന്റെപൂർത്തീകരണംഎണ്ണത്തെആശ്രയി

ച്ചിരിക്കുന്നുവിദേശഭാഷസംസാരിക്കുന്നവർ. വിദേശഭാഷാപരിശീലനത്തിൽ

വിശാലമായഅടിത്തറവികസിതലോകത്തിന്റെഭാഗമാകാൻവിദ്യാർത്ഥികളെപ്രാപ്തരാക്കുന്നു,

 അവരുടെജീവിതംമാറുന്നുസമ്പന്നവുംഅവരുടെഫ്യൂച്ചറുകളുംവിജയത്തിലേക്കുള്ളപാതയിൽഉ

റച്ചുനിൽക്കുന്നുമേൽപ്പറഞ്ഞവിവരങ്ങളോട്പ്രതികരിക്കുകയുംപ്രചോദിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തുകൊ

ണ്ട്ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജ്വിവിധപ്രായത്തിലുള്ളവിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിഒരുപരിശീലനപരിപാടി

സൃഷ്ടിച്ചുഒപ്പംപ്രൊഫഷണലുകളും. ഞങ്ങളുടെപരിശീലനപരിപാടികളിൽനിന്ന്ശേഖരിച്ചവി

ശാലമായഅറിവ്ഉപയോഗിച്ച്വിദേശഭാഷയുടെനിലവാരംഉയർത്തുകയ

െന്നലക്ഷ്യത്തോടെഓർഗനൈസേഷൻനൈപുണ്യപരിശീലനത്തിന്റെസംവേദനാ

ത്മകവുംപ്രചോദനാത്മകവുമായപ്രോഗ്രാംഉപയോഗിക്കുന്നു.

സന്ദർശകപ്രഭാഷകരിൽനിന്നുംവിദ്യാഭ്യാസവിദഗ്ധരിൽനിന്നുമുള്ളഅധികസഹായത്തോട

െലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജിലെപരിചയസമ്പന്നരുംനേറ്റീവ്അദ്ധ്യാപകരുംഅടങ്ങുന്നടീമ

ാണ്നിർദ്ദേശംനൽകുന്നത്. അന്യഭാഷപഠിപ്പിക്കുന്നത്ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതോതിൽവി

കസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജ്സ്ഓഡിയോ/വീഡിയോ-കം ഇന്ററാക്ടീവ്

(എസിഐ)രീതി, ഓഡിയോവിഷ്വൽടീച്ചിംഗ്എയ്ഡുകളുടെഉപയോഗം,മാധ്യമ, വിനോദലോക

ത്തിന്റെഉപയോഗംഎന്നിവയെല്ലാംഅദ്ധ്യാപനരീതികളാണ്വിദ്യാഭ്യാസഇൻപുട്ടിന്റെഉറവിടങ്ങൾ.

വിഷയത്തിൽഉത്സാഹംസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്നിലവിലുള്ളരീതികൾഅവലോകനംചെയ്യുകയുംഅപ്ഡേ

റ്റ്ചെയ്യുകയുംവേണം.

രീതി

ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജസ്സ്വന്തംരീതിശാസ്ത്രംഉപയോഗിക്കുന്നു: ഓഡിയോ / വീഡിയോ - കം - 

സംവേദനാത്മകരീതി (എസിഐഎം),ഇത്വിദേശഭാഷയെക്കുറിച്ച്വേഗത്തിലുംഎളുപ്പത്തിലുംമനസ്സി

ലാക്കാൻസഹായിക്കുന്നു.വാക്യചട്ടക്കൂട്വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്ഘടനാപരമായരീതിയിൽവാക്കുകളുംശൈ

ലികളുംഅവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്എസിഐഎംമനസ്സിലാക്കുന്നതിലുംസംസാരിക്കുന്നഭാഷയിലുംവേഗ

ത്തിലുള്ളഫലങ്ങൾനൽകുന്നുമനസ്സിലാക്കാവുന്നരീതിയിൽ, ഈരീതിഎല്ലാമാനദണ്ഡങ്ങളുംപഠിക്കുന്ന

വർക്ക്അനുയോജ്യമാണ്, മാത്രമല്ലപ്രത്യേകആവശ്യങ്ങളുമായിപൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

അന്യഭാഷയിലെആശയവിനിമയംപരമപ്രധാനമായക്ലാസ്മുറിയിൽസംസാരിക്കുന്നവിദേശഭാഷാ

അന്തരീക്ഷംപ്ര

ോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു;

അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവുംഗ്രൂപ്പ്പഠനങ്ങളുംപഠനഫലങ്ങളുടെഅവിഭാജ്യഘടകമായി

വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു.ഗ്രൂപ്പ്ചർച്ച,സംഭാഷണം,ദേശീയഅന്തർദ്ദേശീയപ്രശസ്തിനേടിയപരിശീലക

രുമായുംപ്രൊഫഷണലുകളുമായുംസംവദിക്കാനുള്ളഅവസരംഎന്നിവസമതുലിതവുംഉപയോഗപ്രദവു

മായപഠനഅനുഭവംനൽകുന്നതിന്തിയറിമൊഡ്യൂളുകളുമായിബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ക്ലാസ്റൂംപരിതസ്ഥിതിയിൽവൈവിധ്യവുംതാൽപ്പര്യവുംകൊണ്ടുവരുന്നഉച്ചാരണ,

ഉച്ചാരണമേഖലകളിലെസഹായത്തിനുംതുടർപഠനത്തിനുംഓഡിയോവിഷ്വൽഎയ്ഡുകൾഉപയോഗിക്കുന്നു.പാഠ്യ

േതരപരിശീലനംപ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുംസംസാരിക്കുന്നവിദേശഭാഷാവൈദഗ്ദ്ധ്യംപചാരികഅധ്യാപനപ

രിതസ്ഥിതിക്ക്അപ്പുറത്തേക്ക്വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കുംപ്രൊഫഷണലുകളിലേക്കുംദൈനംദിനജീവിതത്തി

ലേക്ക്കൊണ്ടുപോകുകയുംചെയ്യുന്നു.പരിശീലനത്തിൽവ്യാകരണംനിർണായകമായികണക്കാ

ക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെപചാരികവ്യാകരണപാഠങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെസ്വതന്ത്രമായഅഭിപ്രായപ്രകടനത്തെ

യുംഅനുഭവം,സന്ദർഭം, സാഹചര്യമാനദണ്ഡങ്ങൾഎന്നിവയിൽനിന്നുള്ളപഠനത്തെയുംഞങ്ങൾപ്

രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുംപ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.

ഫലപ്രദമാകാൻ, പരിശീലനംസംവേദനാത്മകവുംപങ്കാളിത്തവുംആയിരിക്കണമെന്ന്ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേ

ജ്അനുഭവംഞങ്ങളെപഠിപ്പിച്ചു. ചെയ്യുന്നതിലൂടെകഴിവുകൾപഠിക്കുന്നു,പ്രഭാഷണങ്ങളോടേപ്പുകളോമാത്ര

ംകേൾക്കുന്നതിലൂടെയോപുസ്തകങ്ങളുംമാസികകളുംവായിക്കുന്നതിലൂടെയോഅവപഠിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

പ്രായോഗികവ്യായാമങ്ങളുംസംവേദനാത്മകപരിശീലനസെഷനുകളുംതുടർന്ന്വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു

ള്ളമൊത്തത്തിലുള്ളഅറിവ്നൽകിയാണ്ഒരുഅടിസ്ഥാനഘടനസൃഷ്ടിക്കുന്നത്.വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുംപ

്രൊഫഷണലുകൾക്കുമായിമാത്രമായിരൂപകൽപ്പനചെയ്തനിർദ്ദിഷ്ടവിഷയങ്ങളുംപ്രാക്ടീസ്സെഷനു

കളുംഉപയോഗിച്ച്ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജ്എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഓഫ്എഡ്യൂക്കേഷനുംഅതിന്റെവി

ദ്യാഭ്യാസപരിശീലനത്തിന്റെപുരോഗതിയുംനടപ്പിലാക്കുന്നു.പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്ഏറ്റവുംവലിയമൂല്യവുംതാൽ

പ്പര്യവുമുള്ളതായികണക്കാക്കപ്പെടുന്നപ്രസക്തവുംരസകരവുമായഅടിസ്ഥാനമേഖലകളുടെഒരുശ്രേണി

ഈവിഷയങ്ങൾഉൾക്കൊള്ളുന്നു.വിദേശഭാഷയുടെഅറിവ്ഗണ്യമായിവർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇതിനകംതന

്നെസ്ഥാപിതമായരീതികൾവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്വിദേശഭാഷപഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളപ്രായോഗികആസ്വാദ്

യകരവുംഫലപ്രദവുമായമാർഗ്ഗങ്ങൾനൽകുകഎന്നിവയാണ്ഇതിന്റെലക്ഷ്യം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്ഭാഷ

കൾകേൾക്കാനുംആപ്രത്യേകഭാഷയിൽപ്രതികരിക്കാനുംഅവസരങ്ങൾനൽകുകയുംഅതോടൊപ്പ

ംതുടക്കംമുതൽവായന, എഴുത്ത്കഴിവുകൾനേടുകയുംചെയ്യുക. വിദേശഭാഷാപഠനസന്ദർഭത്തി

ന്പ്രസക്തവുംമുഖ്യധാരാവിദ്യാർത്ഥികളുടെയുംപ്രൊഫഷണലുകളുടെയുംപശ്ച

ാത്തലങ്ങൾക്കുംതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുംഉചിതമായതുംവിദേശഭാഷയിൽപ്രബോധനപ

രവുംഅനുബന്ധവുമായപഠനസാമഗ്രികൾനൽകുക.

സാങ്കേതികസമീപനം

വിദേശഭാഷയിലെവിദ്യാർത്ഥികളുടെഅറിവ്വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജ്അവരുട

െസജീവമായപങ്കാളിത്തത്തെയുംവൈവിധ്യമാർന്നതുംആവശ്യമുള്ളതുമായമൊഡ്യൂളുകൾഉപ

യോഗിച്ച്അവരുടെപങ്കാളിത്തത്തെപ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സാങ്കേതികഉപദേശങ്ങൾ, പങ്കാളിത്തം

 / കമ്മ്യൂണിറ്റിഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളഇൻപുട്ടുകൾ, ഫീഡ്ബാക്ക്എന്നിവയുടെസഹായത്തോടെവിദ്

 യാർത്ഥികളുടെയുംപ്രൊഫഷണലുകളുടെയുംവ്യക്തിഗതആവശ്യകതകൾനിറവേറ്റുന്നു.വിദ്

 യാർത്ഥികളുംപ്രൊഫഷണലുകളുംഅവരുടെവ്യക്തിഗതആവശ്യകതകളുംഅവരുടെകഴി

 വുകൾഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടഅന്തരീക്ഷവുംഅനുസരിച്ച്വിഷയമേഖലയിലെമാനദണ്ഡങ്ങളും

 ഗുണങ്ങളുംനേടുന്നുവെന്ന്ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിഫീഡ്ബാക്ക്വിലയിരുത്തൽഉൾപ്പെടെ

 യുള്ളകർശനമായപ്രീ, പോസ്റ്റ്, നിലവിലുള്ളഗവേഷണം.

ക്ലാസുകൾസംവേദനാത്മകമാണ്, അവിടെലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജ്അധ്യാപകർക്ലാസ്മുറിയിലെസംഭാ

ഷണത്തിലൂടെയുംപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുംഅവരുടെവിഷയങ്ങൾപര്യവേക്ഷണംചെയ്യാൻവി

ദ്യാർത്ഥികളെപ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.അടിസ്ഥാനഅക്ഷരമാല, എഴുത്ത്, സാമൂഹികകഴി

വുകൾഎന്നിവപരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായിഇളയ, കുട്ടികൾക്ലാസുകളിൽപങ്കെടുക്കും. ചെറി

യകുട്ടികൾഅക്ഷരമാലപഠിക്കുന്നതിനുള്ളവ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾഅനുഭവിക്കുന്നു. അവർനടക്കാൻ

പോകുകയുംചുറ്റുമുള്ളകാര്യങ്ങളുടെപേരുകൾമനസിലാക്കുകയുംചെയ്യാം. അവരുടെഅറിവു

ംജാഗ്രതയുംവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്മെമ്മറിഗെയിമുകളുംക്വിസുകളുംഉപയോഗിക്കാൻഅവരെപ

്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൊഫഷണലുകളെസമാനമായരീതിയിൽപഠിപ്പിക്കുന്നു,

പക്ഷേഅവരുടെവിദ്യാഭ്യാസംകൂടുതൽശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുകയുംകോഴ്സ്മെറ്റീരിയൽവേണ്ട

ത്രസ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്രസകരവുംപ്രസക്തവുമായമാർഗ്ഗങ്ങളി

ൽഭാഷയുടെപ്രായോഗികപ്രയോഗങ്ങൾഉൾപ്പെടുത്തുകയുംചെയ്യുന്നു.

നേട്ടങ്ങൾ

 1. മെച്ചപ്പെട്ടഭാഷാകഴിവുകൾ
 2. വ്യക്തിഗതവികസനവുംജീവിതശൈലിമെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും
 3. ആത്മവിശ്വാസംവളർത്തൽ
 4. വ്യക്തിപരമായുംസമൂഹത്തിലുംമെച്ചപ്പെടുത്തിയചിത്രം
 5. മെച്ചപ്പെട്ടകഴിവുകളുംപോസിറ്റീവ്വർക്ക്എത്തിക്സും
 6. ശാക്തീകരണം
 7. സംസാരിക്കുന്നഇംഗ്ലീഷ്കഴിവുകളിൽമൊത്തത്തിലുള്ളവ്യക്തിഗതവളർച്ച
 8. മെച്ചപ്പെട്ടതൊഴിൽശേഷികൾ
 9. മറ്റ്സംസ്കാരങ്ങളിലേക്കുള്ളകണക്ഷനുകൾആഴത്തിലാക്കുക
 10. ലോകംകാണുക
 11. കരിയർമുന്നേറ്റം
 12. പോളിഗ്ലോട്ട്ആകാനുള്ളസാധ്യത
 13. നിർണ്ണായകമാണ്

വിഭവങ്ങൾ

ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജ്പരിശീലനടീമിൽനടത്തുന്നവിദേശഭാഷാക്ലാസുകളുംആ

വശ്യാനുസരണംസമയാസമയങ്ങ

ളിൽവിദഗ്ധരെസന്ദർശിക്കുന്നു. പരിശീലനംഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന്, വിവരങ്ങളിലേക്കുംആശയവിനിമയഉറവിട

ങ്ങളിലേക്കുംസൗജന്യംആക്സസ്സെഷനുകളിലുടനീളംലഭ്യമാണ്.സ്റ്റേറ്റ്ഓഫ്ആർട്ട്ടെക്നോളജി, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ

, എൽസിഡിപ്രൊജക്ടറുകൾ, പ്രിന്ററുകൾ, റെക്കോർഡിംഗ്സൗകര്യങ്ങൾ, ക്യാമറകൾഎന്നിവപഠനത്തെക്കുറി

ച്ചുള്ളഒരുപുതിയമാനംകൊണ്ടുവരുന്നു. പരിശീലനകിറ്റുകൾ, ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജുകളിൽനിന്നുള്ളഹ

ാൻഡ്ട്ടുകൾ, റഫറൻസ്പുസ്തകങ്ങൾഎന്നിവയ്ക്കൊപ്പംസ്റ്റേഷണറിയുംഅനുബന്ധഇനങ്ങളുംലഭ്യമാണ്.

യുക്തിസഹവുംവിദേശഭാഷപഠിക്കുന്നതിന്റെഗുണങ്ങളും / സ്വാധീനവും

ആഗോളവുംദേശീയവുമായആവശ്യങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായഅഭിലാഷങ്ങൾ, ജോലിസംബന്ധമായമെച്ചപ്പെ

ടുത്തലുകൾഎന്നിവയുമായിബന്ധപ്പെട്ടഒരുപ്രധാനവൈദഗ്ധ്യമായിവിദേശഭാഷയുടെപ്രാധാന്യവുംമൂല്യ

വുംആവർത്തിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യക്തിഗത, ഗ്രൂപ്പ്ഭാഷാപ്രശ്നങ്ങൾക്ക്നിർദ്ദിഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾനൽകു

ന്നതിനുംജോലിയിൽനിന്നുംവീട്ടിലേക്കുംപുറത്തേക്കുംവ്യാപിക്കുന്നഒരുഉൾക്കൊള്ളുന്നസം

ഭാഷണഇംഗ്ലീഷ്കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെഗ്രാഹ്യവുംപ്രസക്തിയുംവളർത്തുന്നതിന്. വ്യക്തിഗതവിദേശഭാഷാക

ഴിവുകളിലെമികച്ചനേട്ടങ്ങൾവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുംപ്രൊഫഷണലുകൾക്കുമിടയിലുംവിശാലമായവിദ്യാഭ്

യാസഅന്തരീക്ഷത്തിലുംവിദേശഭാഷാകഴിവുകൾവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽസ്വാധീനംചെലുത്തുമെന്ന്പ്ര

തീക്ഷിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്സാക്ഷരരാകാനുള്ളഅവസരങ്ങൾനൽകുക, വിദേശഭാഷയോടുള്ള

ആജീവനാന്തഅഭിനിവേശംവളർത്തുകഎന്നിവയാണ്ലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജ്സിന്റെപ്രധാനവെല്ലുവിളി.

 1. വിവർത്തകനായിജോലി
 2. ഇന്റർപ്രെറ്ററായിജോലി
 3. ലക്ചറർ / ടീച്ചിംഗ്ഫാക്കൽറ്റി
 4. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിവ്യവസായം
 5. അന്താരാഷ്ട്രവിൽപ്പനവിപണനം
 6. യാത്രാസഹായി
 7. നയതന്ത്രദൗത്യത്തിൽതൊഴിൽ
 8. ഫ്ലൈറ്റ്അറ്റൻഡന്റ്
 9. വിദേശകറസ്പോണ്ടൻസ്
 10. ബ്രാൻഡ്സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 11. സർക്കാർഏജൻസികൾക്കായിപ്രവർത്തിക്കുക
 12. ഹ്യൂമൻറിസോഴ്സസ്
 13. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്കായിപ്രവർത്തിക്കുക
 14. റിസർച്ച്അനലിസ്റ്റ്
 15. ഉള്ളടക്കഎഴുത്തുകാരൻ

ഫലങ്ങൾ

വിദേശഭാഷസ്വായത്തമാക്കുന്നത്ഞങ്ങളുടെപ്രചോദനാത്മകഅധ്യാപനരീതിയിലൂടെവിദ്യാർത്ഥികളുടെയുംപ്രൊഫഷണ

ലുകളുടെയുംആശയവിനിമയകഴിവുകൾവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസുകളിലൂടെപുരോഗമിക്കുമ്പോൾവളരുന്നവി

ദേശഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ളഅടിസ്ഥാനധാരണനേടാൻവിദ്യാർത്ഥികളെപ്രാപ്തരാക്കുകഎന്നതാണ്ഞങ്ങളുടെലക്ഷ്യം. 

നൂതനകഴിവുകളിലേക്കുംവിദേശഭാഷയുടെനേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച്വിശാലമായചക്രവാളങ്ങളിലേക്കുംനയിക്കുന്നപുതി

യവിനോദപഠനസാഹചര്യങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചലാംഗ്മസ്കൂൾഓഫ്ലാംഗ്വേജസ്ആജീവനാന്തപഠനത്തെസന്തോഷകരമ

ായഅനുഭവമായിഉൾക്കൊള്ളുന്നു.ചുരുക്കത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുംപ്രൊഫഷണലുകൾക്കുമായുള്ളഞങ്ങ

ളുടെവിദേശഭാഷാ പ്രോഗ്രാംവിജയത്തിലേക്കുള്ളആദ്യഘട്ടങ്ങൾഅവർക്ക്വാഗ്ദാനംചെയ്യുന്നു. വിദേശഭാഷയെമനസി

ലാക്കുകയുംഉപയോഗിക്കുകയുംചെയ്യുന്നതിലൂടെഅവരെശോഭനമായഭാവിയിലേക്ക്നയിക്കുന്നവിദേശഭാഷയിൽഉ

ന്നതതലപഠനംലക്ഷ്യമിടാൻപ്രചോദനവുംപ്രചോദനവുംലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പംവിദേശഭാഷാവൈദഗ്ധ്യവുംഅവ

ർസജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പഠിപ്പിക്കുന്നത്ആസ്വാദ്യകരവുംപ്രതിഫലദായകവുമായഅനുഭവമായിമാറുന്നു

ഇത്അധ്യാപകർക്ക്വർദ്ധിച്ചതൊഴിൽസംതൃപ്തിയുംവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്ഹാജർനിലനിർത്തുന്നതിനുംപഠനമൂല്

യത്തെക്കുറിച്ച്ഒരുഗ്രാഹ്യംവളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുംഅവരുടെജീവിതത്തിന്റെഘട്ടംആനന്ദത്തിന്റെയു

ംവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയുംഒരുകാലഘട്ടമാക്കിമാറ്റുന്നതിനുംസഹായിക്കുന്നു.

പ്രതീകങ്ങൾ=156

ഒരുഎംഎൻസിയിലെനിങ്ങളുടെസ്വപ്നജോലിഒരുപടിമാത്രംഅകലെയാണ്. ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്,

 ഇംഗ്ലീഷ്എന്നിവയുംഅതിലേറെയുംപോലുള്ളവിദേശഭാഷകൾ

പഠിക്കാൻനിങ്ങളുടെപുനരാരംഭംശക്തമാക്കുക. വിളിക്കുക: 9810117094

പ്രതീകങ്ങൾ=162

ദ്വിഭാഷാജോലികളെകോവിഡ്ബാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്പാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഡച്ച്, ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്എന്നിവയുംഅതി

ലേറെയുംവിദേശഭാഷകൾപഠിച്ചുകൊണ്ട്നിങ്ങളുടെഭാവി

സുരക്ഷിതമാക്കുക. വിളിക്കുക: 9810117094

പ്രതീകങ്ങൾ=160

എംഎൻസികൾദ്വിഭാഷാവിഭവങ്ങൾനിയമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക്ജോലിക്കെടുക്കണോ? ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, 

സ്പാനിഷ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഇംഗ്ലീഷ്എന്നിവയുംഅതിലേറെയുംപോ

ലുള്ളവിദേശഭാഷകൾമനസിലാക്കുക. വിളിക്കുക: 9810117094

പ്രതീകങ്ങൾ=158

കോവിഡ് ബാധിക്കാത്തഉയർന്നശമ്പളമുള്ളജോലിനിങ്ങൾഅന്വേഷിക്കുകയാണോ? ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, സ്പാനിഷ്, 

ജാപ്പനീസ്, ഇംഗ്ലീഷ്എന്നിവയുംഅതിലേറെയുംപോലുള്ളവി

ദേശഭാഷകൾമനസിലാക്കുക. വിളിക്കുക: 9810117094

+91 9810117094